Kommunikasjon

7.1 Trenerforum/møter
Det skal gjennomføres trenermøte hver måned. Sportslig utvalg er ansvarlig for innkalling og gjennomføring av møtene. Alle lag bør møte med minst én trenerrepresentant på trenermøte.
Temaer på møtene kan være fastlagt på forhånd eller møtet kan være av mer åpen karakter. Det er viktig at det settes av god tid til erfaringsutveksling og at alle blir kjent med sportsplanens «røde tråd».
 
7.2 Foreldremøter
Alle lag skal ha minst ett foreldremøte hvert år hvor det tas opp viktige saker og legges opp til tilbakemeldinger til trenere/lagledere fra foreldrene. Møtet bør holde før hver ny sesong, og sesongopplegget bør gjennomgås overordnet. Eventuelle overnattingscuper må tas opp foreldremøte.
 
7.3 Klubbens hjemmeside
Rammer for klubbdrift og de retningslinjer vi forholder oss til skal synliggjøres på våre nettsider kragerofotball.no. Her skal det også finnes kontaktinformasjon til det enkelte lag og aller personer i klubben med formelle roller.
Vi benytter Facebook til nyheter, som også automatisk blir vist på våre nettsider.
 
7.4 Treningsøkta.no
Vi abonnerer på trenerverktøyet treningsøkta.no. Her finnes egne skoleringsplaner for det enkelte alderstrinn og det er mulighet å benytte dette som verktøy for spillerutvikling på individuelt nivå.
Kontakt daglig leder for å få tilsendt brukernavn og passord til treningsøkta.no
 
7.5 Klubbseminar/årlig møte
Ved sesongslutt hvert år arrangeres det et klubbseminar hvor styret og daglig leder tar imot tilbakemeldinger fra trenere, lagledere og foreldre. Dette skal være en arena for påvirkning, og forslag til endringer/forbedringer på klubbdrift, kommunikasjon, sportslig aktivitet og lignende skal skrives ned og behandles fram mot neste sesong. 
Klubbseminaret skal også være et forum hvor klubbledelsen kan søke forankring i prinsipielle saker og be om innspill på vårt daglige virke. Det bør velges noen sentrale temaer til behandling slik at viktige problemstillinger blir bevisstgjort og at flere av klubbens medlemmer får medbestemmelse. 
 
7.6 Årsmelding fra lagene
Det skal skrivers en årsmelding for hvert alderstrinn som framlegges årsmøtet og registreres i klubbens historiske arkiv.