Økonomi

 
Klubben skal drives økonomisk solid og oversiktlig. I januar hvert år behandler styret årets budsjett som så framlegges årsmøtet sammen med regnskapet for foregående år.
 
Klubben har valgt Tripletex som vårt regnskapssystem. Dette er digitalt godkjent og bilagsoppbevaring skjer kun på server. Klubben fører bilagene og regnskapet selv, men benytter oss av Kragerø og Grenland Økonomiservice AS som rådgivere ved årsavslutning og ellers ved behov.
 
Klubben har to interne revisorer som velges av årsmøtet. En eller begge disse skal ha tilgang til å logge seg inn i vårt regnskapssystem.
 
Daglig leder framlegger økonomisk status på alle styremøter. Inntekts- og utgiftsstrømmen er veldig periodiske, slik at det enkelte regnskapsperiode må vurderes opp imot tilsvarende periode i foregående år for å klargjøre faktisk status.
 
Alle transaksjoner i klubben foregår elektronisk via kortbetaling, Vipps eller e-postfaktura. Unntaket er lotteri og kiosksalg, hvor fortsatt en del omsettes kontant. Klubben har gode systemer for avstemming av kontanter.
 
Alle lag velger en økonomiansvarlig. Dersom man ikke velger en økonomiansvarlig er det lagleder som har dette ansvaret.
Det er ikke lov å etablere lagkonto for et lag i en privatpersons eller lags navn. Alle transaksjoner for lagene skal skje via klubbens bankkonto, både utadgående og innadgående. I tillegg til at vi skal følge myndighetenes krav er dette viktig fordi klubben mister mva-kompensasjon dersom transaksjoner går utenom klubbkontoen, så klubben kan tape store summer på dette. 
Det er anledning for lagene å ha egen bankkonto i Skagerrak Sparebank hvor lagets økonomiansvarlige og klubbens daglige leder har disposisjonsrett. Alle uttak og betalinger skal sendes til daglig leder for regnskapsføring.
 
Les mer i klubbens økonomiplan
 
6.1 Kontingenter, avgifter, medlemskap
Alle spillere betaler medlemskontingent og treningskontingent. Klubben benytter et elektronisk system for innkreving av dette. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene per e-post/Vipps.
 
6.1.1 Medlemskontingent
Alle medlemmer må betale medlemskontingent, også lagledere, trenere, økonomiansvarlige samt ledere i klubben. Styret har vedtatt at klubben betaler medlemskapsavgiften for alle våre ressurspersoner, inkludert lagenes støtteapparat og klubbens styre/ledelse. 
Medlemskontingenten vedtas på årsmøtet. Gjennom innbetaling av medlemskontingenten i Kragerø IF Fotball blir man automatisk også medlem i Kragerø idrettsforening (Alliansen).
 
6.1.2 Treningskontingent
Alle spillere må betale en treningsavgift. Den skal dekke bruk av bane/anlegg og utstyr samt trenergodtgjørelse der dette er aktuelt. Treningsavgiften er differensiert slik at de yngste spillerne har lavere satser enn de som er eldre. Det er også fordelaktig familiekontingent dersom man har flere enn to aktive spillere i klubben.
 
6.2 Dugnadsarbeid
Alle lag forplikter seg til å delta på de tiltak/dugnader som Kragerø IF Fotball påtar seg. Ved dugnader pålagt av klubben går alle inntekter til klubben.
Hvert enkelt lag kan selv sette i gang/påta seg dugnader. Dugnadsjobben skal på forhånd avklares med daglig leder. Ved dugnader initiert av laget beholder laget alle inntektene selv. Alle transaksjoner skal gå gjennom klubbkontoen og klubben skal være fakturamottaker på alle betalinger i forbindelse med dugnader.
 
6.3 Sponsorinntekter
Klubbens hovedsponsor er Skagerrak Sparebank. Utover det har vi en sponsorgruppe som gir støtte til drift i form av frie midler. 
Alt sponsorarbeid skjer gjennom eller i overensstemmelse med klubbledelsen. Daglig leder er ansvarlig for all markedsaktivitet. Det er ikke anledning for lagene å forhandle om eller motta egne sponsorinntekter.
Dersom et lag skaffer klubben en ny skilt- eller draktsponsor på minst tre års avtale blir laget godskrevet med 75 % av sponsorinntektene det første året.
 
6.4 Lotterier
Klubben har et stort lotteri både på våren og høsten og utover det ved behov. Ved store lotterier skal det være premier av betydelig verdi, og de skal være attraktive for forskjellige aldersgrupper. 
Loddene kan betales lodd kontant eller med Vipps.
Det er anledning for det enkelte lag å gjennomføre egne små lotterier (loddsalg opptil kr 25.000,-) forutsatt at dette er klarert med daglig leder minst én uke på forhånd. Også ved små lotterier skal alle summer inn på klubbens konto og utgiftene gå igjennom klubben med faktura eller kassabilag som dokumentasjon. Laget godskrives 75 % av lotteriets netto overskudd.
 
6.5 Cuper
Alle lagkostnader i forbindelse med cuper må registreres i klubbens regnskap. Det mest praktiske er at forhåndsbestillinger som transport og overnatting går på faktura rett til klubben. Det er også mulig for lagets økonomiansvarlige å legge ut og få refusjon fra klubben.
Det er også mulig for lagets økonomiansvarlige å få forskudd fra klubben, det kan være hensiktsmessig ved betaling for felles bespisning, matinnkjøp og lignende. Alternativt kan utlegg refunderes av klubben etterskuddsvis. Husk å ta vare på alle kvitteringer!