Organisering

4.1 Årsmøtet:
Årsmøtet er klubbens høyeste organ og avholdes årlig i løpet av første kvartal. 
Innkalling til årsmøtet annonseres i lokalavisa, på klubbens hjemmeside, samt på klubbens facebookside.
Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives bør delta på årsmøtet.
På årsmøtet har alle klubbens voksne medlemmer (over 18 år) stemmerett.
 
4.2 Organisasjonskart
4.3 Fotballstyrets sammensetning og oppgaver
4.3.1 Styret
Styret i Kragerø IF fotball består av leder, nestleder og tre styremedlemmer hvorav den ene er klubbens økonomiansvarlig. Klubben har ansatt en daglig leder som har møteplikt på styremøtene. Styrets funksjon er å legge til rette for best mulig rammer for klubbens aktiviteter på alle plan.
4.3.2 Styrets viktigste oppgaver
Tilrettelegge for klubbens sportslige aktiviteter og sørge for en forsvarlig og sunn økonomi.
Sørge for rekruttering av nøkkelpersoner i klubben.
Styret skal jobbe langsiktig med strategiplaner og systemer for å ivareta og utvikle klubbens aktiviteter, organisasjon, kompetanse, verdier og anlegg. Det skal overvåke at klubben følger pålagte lover og regler.
Styret har arbeidsgiveransvaret for daglig leder.
4.4 Beskrivelse av øvrige roller og funksjoner:
Daglig leder: Leder den daglige driften av klubben og er bindeleddet mellom styret og klubbens medlemmer.
Sportslig leder: Leder klubbens sportslige aktiviteter i tett samarbeid med sportslig utvalg.
Trenerkoordinator: Ansvar for utvikling og ledelse av klubbens trenere. Sørger for at klubbens trenere har kompetanse i henhold til kravene fra NFF kvalitetsklubb.
Kioskleder: Ansvar for drift og organisering av kiosken
Oppstart og rekrutteringsansvarlig: Ansvar for å planlegge og gjennomføre rekrutteringstiltak, samt oppstart av nye lag.
Dommerkoordinator: Sørge for planlegging av dommervirksomhet i klubben og utvikling/opplæring av klubbens dommere.
FIKS-ansvarlig: Ansvarlig for at klubbens informasjon i FIKS til enhver tid er oppdatert.
Ansvarlig politiattester: Sørger for at klubben har innhentet politiattester i henhold til regelverk.
Kvalitetsklubbansvarlig: Ansvarlig for klubbens kvalitetssystem i henhold til krav fra NFF kvalitetsklubb nivå 1. 
Fair play ansvarlig: Ansvar for å sette Fair Play på dagsorden i klubben. 
Banemann: Har ansvar for drift og vedlikehold av klubbens baner og arealer. 
Trenere, lagledere og økonomiansvarlig for laget beskrives i neste kapittel.
 
4.5 Klubbens lag og organisering
Kragerø IF fotball er en breddeklubb med lag i aldersklassen barn (6-12), ungdom (12-19) samt seniorlag for herrer. Hvert lag har minst tre ledere; trener, lagleder og økonomiansvarlig.
 
4.5.1 Lagleder:
Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Lagleder har ansvar for organisering av lagets aktiviteter slik som kjøring til kamper, reiser til cup, sosiale aktiviteter etc. Lagleder arrangerer foreldremøter og kommuniserer Fair Play og klubbens verdier. Laglederrollen skal være et bindeledd mellom foreldregruppa/lagledelsen og fremme det sosiale miljøet i spiller- og foreldregruppa. Lagleder sørger for at uenigheter tas opp.
Lagleder sørger for oppdaterte spillelister (navn, fødselsdato, adresse og foresattes navn epost og telefon) som sendes til daglig leder. 
Lagleder fungerer som økonomiansvarlig dersom dette ikke er valgt som egen rolle.
 
4.5.2 Økonomiansvarlig:
Ansvar for lagets økonomi. Ansvarlig for å organisere lagets dugnader og kioskvakter, samt dele ut og samle inn loddark i forbindelse med lotterier. Økonomiansvarlig samarbeider med daglig leder som fører oversikt over lagets økonomi og alle transaksjoner for laget skal gå gjennom klubbens konto. Les mer om klubbøkonomi og se vår økonomiplan på nettsidene.
 
4.5.3 Trener:
Har ansvar for det sportslige tilbudet herunder treninger og treningsopplegg, laguttak og kampledelse. Treneren tar initiativ til spillermøter og spillersamtaler. Alle trenere i klubben er forpliktet til å ta trenerkurs i henhold til krav for aldersgruppen. Lagene oppfordres til å ha en eller flere assisterende trener(e) i tillegg til hovedtrener. Hovedtrener har ansvaret for kontakt med sportslig utvalg og treneransvarlig og må delta på klubbens trenermøter. Sportsplanen setter rammene for klubbens trenere. 
Rekruttering av trenere til barne- og ungdomslagene skjer i foreldregruppen til det aktuelle laget og må godkjennes av sportslig utvalg. Sportslig utvalg rekrutterer trenere og lagleder til seniorlag