Kragero IF Fotball

5 Spillerutvikling

5 Spillerutvikling
    pil pil

Hovedmål:
I Kragerø IF Fotball settes spilleren og dennes ferdighetsutvikling i fokus. Idrettsglede er en subjektiv opplevelse, og vi i KIF etterstreber å gi et tilpasset tilbud til den enkelte.

Hovedmål oppnås ved:

Generelle prinsipper
Vi skal bygge gode spillere. Med det menes at vår viktigste sportslige oppgave som klubb er å fokusere på spillerutvikling. Det er hver enkelt spillers progresjon, både sportslig, sosialt og menneskelig, som skal prioriteres. Med god kvalitet i utviklingen av spillere, vil lagets resultater vises i dette. Kragerø IF Fotball ønsker at spillerne skal gjennomgå en naturlig progresjon i fotballopplæringen helt fra de begynner som 5-6-åringer til de går over i seniorfotball. Klubben har utviklet et trenings- og utviklingsregime som beskriver hvordan vi ønsker at spillerne skal utvikles opp igjennom de ulikealderstrinnene. Denne ”røde tråden” synliggjør for spillere, trenere og foreldre/foresatte hvilke prinsipper og metoder som til enhver tid legges til grunn for treningsarbeidet i klubben. Det er en klar fordel for trenerne, når de følger barna oppover i aldersklassene, at klubben har utarbeidet en strategi som gjør at alle rundt laget vet hvilke områder som til enhver tid prioriteres i treningsarbeidet. Trenerne kan da konsentrere seg om ”riktig trening” for gjeldende nivå.

Differensiering
Det er lov å være bedre enn andre. Det er greit å ikke være like god som andre.

Differensiering betyr å gi individuelle tilbud innenfor egen treningsgruppe tilpasset spillernes ferdigheter. Den enkelte skal få utfordringer ut fra eget ferdighetsnivå og dermed oppnå
mestringsfølelse. I forhold til differensiering er det legitimt på enkelte øvelser og treninger å dele inn i ulike treningsgrupper ut ifra ferdighetsnivå. Dette kan også gjøres ved å gi enkeltspillere utvidete oppgaver i enkelte øvelser. Innenfor verdirammen som er satt, ønsker KIF å tilrettelegge slik at barn kan få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Differensiering innebærer at trenings- og kamptilbudene i størst mulig grad er tilpasset enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov.

Vi voksne må akseptere at hvis barn skal behandles likt, må de behandles ulikt.

Hospitering er et eksempel på differensiering der spilleren i perioder får trene og spille på lag i høyere eller lavere aldersklasser, i tillegg til sitt opprinnelige lag (se eget avsnitt om hospitering. I barnefotballen skal alle få delta med like muligheter. I KIF skal det være jevnbyrdighet i barnefotballen, det vil si at man får noenlunde jevn motstand i både kamp og på trening. Alle skal i løpet av sesongen ha fått tilnærmet lik spilletid. Dette bidrar til å skape spenning, glede og engasjement for alle. Jevnbyrdighet er en forutsetning for at spillerne skal oppleve trygghet og mestring. I årsklassene 6-10 år, hvor det spilles femmerfotball, skal hver årsklasse dele sine grupper i jevnbyrdige lag. Det vil si at man fordeler spillerne på antall lag så de totalt sett blir jevnbyrdige. Dette gjøres uavhengig av bosted, skoleklassetilhørighet osv. I årsklassene 11-12 år, hvor det spilles 7’ er fotball, melder klubben opp lag etter nivåene «lite øvet», «øvet» og «mye øvet». Hensikten er at spillerne skal få spilt kamper på sitt  nivå. Det skal likevel skyves mellom lagene, slik at alle får muligheten til å prøve seg på et høyere, og lavere nivå enn de vanligvis er, slik at de får kjenne på utfordringer.

Hospitering
Kragerø IF Fotball ønsker i utgangspunktet ikke hospitering før fylte 10 år. Dersom hospitering, i spesielle tilfeller, allikevel ansees som nødvendig skal det utarbeides en plan for den enkelte spiller. Det er de enkelte trenerne som rapporterer om spiller til sportslig leder/trenerkoordinator. Spilleren og dennes foresatte må samtykke i ordningen. Kragerø IF Fotball skal fra 10-års alder ha en hospiteringsordning der spillere får mulighet til å trene og eventuelt spille kamper på et høyere eller lavere nivå enn det de til vanlig spiller på. Denne ordningen bør gjelde begge veier, dvs. hospitering opp/ned, og ordningen må være frivillig. For yngre årsklasser (t.o.m. 12 år) skal eventuelle hospitanter ha ferdigheter som skiller seg fra sin egen årsklasse for at hospiteringstiltak settes i gang. Hospitering er et tillegg og skal ikke gå på bekostning av spillerens ordinære lag.

Kragerø IF Fotball har et særskilt ansvar for å sikre at ingen spiller blir overbelastet. Foresatte må gi sitt samtykke ved all hospitering.

Hospiteringen, både på kamper og treninger, for alle aktuelle lag planlegges for sesongen. Eventuelle justeringer evalueres på trenermøtene. Alternativt til hospitering, kan man, ved f.eks. store grupper i alderstrinnet, melde på et lag til serie- og turneringsspill i aldersklassen over. Dette ansees som en klar differensiering, og må kommuniseres tydelig til både spillere, foreldre og sportslig leder/trenekoordinator. Dette vil gi en bedre sosial profil enn hospitering da alle fortsatt trener med spillere på sin egen alder. Samtidig får de som satser ekstra hardt, gode sportslige utfordringer. På denne måten anser vi muligheten for å beholde flest mulig lenger da "de gode" har et godt tilbud og blir værende, noe som igjen gjør gruppa homogen og sterk samt at ingen slutter fordi kameraten går til en annen klubb. Alle spillerne skal ha likeverdig sportslig og sosialt tilbud.

All utveksling av spillere mellom lagene skal bestemmes av trenere og sportslig leder /trenerkoordinator der sistnevnte har det avgjørende ordet.

Trener på det laget det hospiteres fra skal ha mye å si, så det ikke går på tvers av dennes planlegging.

Tilnærmet lik spilletid
Topping av lag innebærer at noen får spille vesentlig mer enn andre. Dette strider mot klubbens sportslige prinsipper, og skal ikke forekomme i barnefotballen hos KIF.

Utviklingsgrupper
Det tilbys ekstra trening i utviklingsgrupper til spillere med ferdigheter, treningsiver og holdninger utover gjennomsnittet. Uttak av spillere til gruppene gjøres i samråd med respektive trenere og trenerkoordinator. Det stilles krav til de som deltar i utviklingsgruppa. Dette er krav som f.eks. oppmøte, beskjed ved forfall osv. Ved brudd på kravene for å være med i gruppa må man ta høyde for at man mister tilbudet.

Kretslag og sonesamlinger
Fra ungdomslag skal aktuelle spillere meldes inn til kretsen. Det er Sportslig utvalg v/sportslig leder som melder inn spillerne. Utvalget diskuterer kandidater med det enkelte lags trener. Det er viktig at foreldrene til de valgte spillere får informasjonen først og eventuelt godkjenner påmeldingen før spilleren informeres. Dette fordi sone- og kretslagsdeltakelse kan være en belastning både fysisk for spilleren og logistikkmessig for foreldrene.
Lagets trener skal følge opp sine spillere på sone- og kretslag. Sportslig utvalg og trenerkoordinator holdes oppdatert på hvordan det går med spillerne i deres utvikling.

Keepertrening
Kragerø IF Fotball ønsker å kunne gi keepere et tilbud i form av egne keeperøkter, med egen keepertrener en gang pr uke for alle som ønsker å stå i mål fra fylte 9 år. Keepertrener får tilbakemelding fra de respektive lags trenere om utvikling gjennom sesongen og gir keeperne tilbakemeldinger og veiledning ut fra rapporterte prestasjoner. Keepertrener oppfordres til å følge spillerne i kamp. Det stilles krav til de som ønsker å delta som en del av keepergruppa. Dette er krav som f.eks. oppmøte, beskjed ved forfall osv. 

Ferdighetsmerker
Fotballforbundet har laget egne hefter for gjennomføring av ferdighetsmerkeprøvene. Vi ønsker å avholde minst en merkedag i løpet av sesongen. Øvelsene bør benyttes i det daglige
treningsarbeidet, slik at spillerne kjenner øvelsene godt før merkedag. Spillerne bør også oppfordres til å øve på egenhånd. Trenerne bør fra Mini (6-10 år) legge inn øvelser fra ferdighetsmerkeprøvene som ledd i den tekniske treningen for laget.

Gjesteopphold, spillere fra andre klubber
Vi har åpne treninger for alle i periodene mellom sesongslutt i oktober og nyttår, samt fra skoleslutt i juni til skolestart i august. Gjesteopphold i disse periodene avklares med trener for det aktuelle trinnet.
Gjesteopphold i øvrige perioder er kun for spillere som vurderer overgang til Kragerø eller ønsker å bli kjent med klubben og må avklares med sportslig utvalg på forhånd. Gjestespillere skal ikke ta opp en hospiteringsplass for våre egne spillere og må således trene på sitt alderstrinn i KIF.

 

 

  Neste pil

KRAGERØ IF FOTBALL
ORG.NR. 983366562
STIFTET 1900
POST@KRAGEROFOTBALL.NO
KONTONUMMER: 26550722762

 


 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift