Kragero IF Fotball

Økonomiplan

Økonomiplan

Klubben gjør gjennom denne planen rede for hvordan økonomiske midler forvaltes i klubben, hvilke rutiner og fullmakter som gjelder og hvordan økonomistyringen i Kragerø IF Fotball skal utføres.

1. Økonomisk prinsipp
Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom sponsoravtaler, tilskudd, treningsavgifter, gavemidler, inntektsbringende tiltak (som lodd, salg av diverse artikler, cup, dugnader o.l.).

2. Budsjett
Klubben utarbeider årlig et budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges
opp). Budsjettet baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter. Dette utarbeides med bakgrunn i reelle tall fra foregående regnskap og budsjett.

3. Regnskap
Daglig leder er ansvarlig for å fremlegge regnskap for styret. Alle idrettslag er regnskaps‐ og revisjonspliktige. Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering slik at bokføring skjer på ”rett år”.

Daglig leder fører regnskapet for klubben. Styret får regnskapsrapporter kvartalsvis eller etter forespørsel. Klubben har intern revisor for gjennomgang av regnskapet. Regnskapsåret følger kalenderåret.

4. Bruk av bankkonto
Bankkontoen disponeres av daglig leder samt styrets økonomiansvarlige.

5. Kontanthåndtering
Klubben har en målsetning om å begrense kontanthåndtering mest mulig og betalingsterminal blir benyttet der det er praktisk mulig. Daglig leder er ansvarlig for kontanthåndtering sammen med arrangement ansvarlig. Vedrørende arrangement som genererer kontantinntekter følges følgende rutiner:

  • Kiosk
  • Dugnad på klubbnivå
  • Salg
  • Cup
  • Arrangementer

6. Regningsbetaling
Klubben sine inngående fakturaer skal gjennomgås av daglig leder, samt ett styremedlem før betaling. Dvs. at alle regninger skal signeres av to personer før betaling. Ved refusjoner av kontantutlegg skal det også signeres av to personer før betaling. Klubben sine inngående fakturaer attesteres alltid av 2 stk. Ved refusjoner av kontantutlegg signeres det av to personer før utbetaling av daglig leder.

7. Innkreving
Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis driftskontoen. Det skal aldri brukes private bankkontoer tilhørende styremedlemmer, lagledere mv. Klubben benytter KlubbAdmin for fakturering av kontingent, programmet TripleTex benyttes til utgående faktura. Se ellers rutiner inn under punkt 6. Kontanthandtering.

8. Dugnad
I norsk idrett kan ingen tvinges til å delta på dugnad. Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet. Klubben har faste felles dugnader; turnering, dorullsalg. Klubben stiller seg positiv til lagsdugnader slik at man kan spare til cupdeltagelse. Lagsdugnader skal ikke konkurrere med klubbens faste dugnader og sponsorer.

9. Privat og offentlig støtte
En betydelig del av klubbens inntekter kommer gjennom støtte fra det offentlige og private aktører. Det er klubben gjennom styret og daglig leder som vurderer hvilke tilskudd og støtteordningen som skal søkes, og som sender søknadene. Styret beslutter hva midlene skal benyttes til og og hvordan de skal fordeles. Det er ikke anledning for enkelte lag å søke offentlig eller privat støtte til inntekt for laget.

10. Sponsormidler
Klubben har én hovedsponsor, inntil fem hovedsamarbeidspartnere samt sponsorer med reklame på arenaskilt og drakter. Alt sponsorarbeid skjer gjennom eller i overensstemmelse med klubbledelsen. Daglig leder er ansvarlig for all markedsaktivitet.

11. Lagøkonomi
Klubben dekker lagenes løpende utgifter som påmeldingsavgifter til seriespill, cuper, dommerutgifter, drakter og annet nødvendig utstyr. Det er et viktig prinsipp for NFF og klubben at alle spillere skal har mulighet til å bli med på lagaktiviteter, inkludert mer kostbare overnattingscuper, treningsleire og lignende. Lagene oppfordres til å dekke slike kostnader gjennom dugnader og lotterier.

Hvert enkelt lag kan selv sette i gang/påta seg dugnader. Dugnadsjobben skal på forhånd avklares med daglig leder. Ved dugnader initiert av laget godskrives laget 100 % av netto inntekt (altså når dugnadskostnadene er fratrukket). Alle transaksjoner skal gå gjennom klubbkontoen og klubben skal være fakturamottaker på alle betalinger i forbindelse med dugnader.

Det er anledning for det enkelte lag å gjennomføre egne små lotterier (loddsalg opptil kr 20.000,‐) forutsatt at dette er klarert med daglig leder god tid på forhånd. Også ved små lotterier skal alle summer inn på klubbens konto og utgiftene gå igjennom klubben med faktura eller kassabilag som dokumentasjon. Klubbens Vipps-nummer 103406 "Kragerø IF Fotball lotteri", kan benyttes. Laget godskrives 100 % av lotteriets netto overskudd.

Det er ikke anledning for lagene å forhandle om eller motta egne sponsorinntekter. Dersom et lag skaffer klubben en ny skilt‐ eller draktsponsor på minst tre års avtale blir laget godskrevet med 75 % av sponsorinntektene det første året.

Ingen lag har lov til å ha penger på private kontoer. Alle transaksjoner vedrørende dugnad, lotteri, cupreiser og lignende skal gå igjennom klubbens driftskonto. Lagene godskrives i et eget lagøkonomisystem som administreres av Daglig leder.

12. Bilgodtgjørelse/reiseregning/honorarer/utlegg
Trenere og tillitsvalgte som i kontrakt har avtale om lønn og/eller å få dekket utgifter til kjøring, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før bilgodtgjørelse utbetales. Ved krav om bilgodtgjørelse skal utarbeidet standardskjema for dette benyttes. Skjema fås ved henvendelse til daglig leder. Standardskjema skal utfylles med påkrevd informasjon for å
kunne beregne korrekt kilometergodtgjørelse. Ferdig utfylt skjema signeres, overleveres daglig leder for kontroll og attestasjon samt kontroll i forhold til om dette dekkes av inngåtte
kontrakter.

13. Økonomisk ansvar
Styret har blitt tildelt følgende fullmakter:
‐ Disponere klubbens midler til det beste for klubbens medlemmer og aktive
‐ Inngå avtaler med spillere, trenere og ansatt innenfor en økonomisk ramme, som er vedtatt i styret.

14. Forankring og revisjon
Økonomiplanen er vedtatt i styret som evaluerer og eventuelt reviderer årlig. Planen er gjort tilgjengelig på klubbens hjemmesider og implementert i alle lag gjennom en orientering på lagledermøte sammen med lagenes økonomiansvarlige.

KRAGERØ IF FOTBALL
ORG.NR. 983366562
STIFTET 1900
POST@KRAGEROFOTBALL.NO
KONTONUMMER: 26550722762

 


 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift