Kragero IF Fotball

Daglig leder

Daglig leder

1. Mål for stillingen
Daglig leder skal lede klubben på en slik måte at klubbens visjoner, verdier og mål sikres og styrkes, samt at trygghet kan utvikles både for klubbens posisjon i lokalsamfunnet og for virksomhetens medarbeidere.

2. Organisatorisk plassering
Nærmeste overordnede til daglig leder er klubbens styre. Utenom styremøtene rapporterer daglig leder til styreleder.

3. Ansvar og myndighet
a) Daglig ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning for klubben. Slike saker skal forelegges styret.
b) Daglig leder har sammen med styret et ansvar for å forvalte klubbens menneskelige og materielle ressurser. Han/hun skal lede klubben i samsvar med lovbestemmelser, forskrifter,
vedtekter og beslutninger truffet i styret.
c) Daglig leder skal i samarbeid med styret fastsette klubbens mål og strategier, for deretter sammen med styret ta ansvar for en effektiv ledelse av alles innsats for å innfri disse.
d) Daglig leder plikter å informere styret om viktige forhold i og utenfor fotballklubben som kan påvirke fotballklubbens stilling, utvikling og omdømme.

4. Fullmakter
a) Daglig leder er tildelt prokura fra styret og har fullmakt til å inngå nødvendige avtaler knyttet til den daglige driften.
b) Avtaler av strategisk karakter skal legges fram for styret til behandling.
c) Klubbens kontoer disponeres av daglig leder sammen med den økonomiansvarlige i styret.
d) Avtaler med økonomisk ramme ut over kr. 10.000,‐ skal alltid framlegges styret for vedtak.
e) Utbetalinger over kr. 100.000 skal alltid klareres med styrets leder.
f) Eventuelle tillitsverv og/eller bistillinger skal godkjennes av styret.

5. Arbeidsoppgaver

5a – Daglig drift:

 • Daglig leder skal være godt synlig i klubbmiljøet.
 • Ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner.
 • Sørge for at klubbens kommunikasjonssystemer til enhver tid fungerer hensiktsmessig og oppdatere med relevant informasjon.
 • Holde klubbens trenere, lagledere og andre ressurspersoner orientert om praktiske forhold rundt baner, utstyr, trening, kamper, kursing etc.
 • Føre medlemsregister og innfordre medlemskontingenter.
 • Være klubbens pressekontakt.
 • Hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF i saker av ikke-sportslig karakter.
 • Føre bilag og behandle inn‐ og utgående fakturaer.
 • Holde løpende kontakt med kasserer og revisor.
 • Sørge for god oppfølging av kommunen og fylkeskommunen, både administrativt og politisk.
 • Lede forhandlinger i forbindelse med overgangssaker vedrørende spillere og trenere.
 • Sørge for at klubbens eiendommer ser representative ut.

5b – Forholdet til styret og årsmøtet

 • Fastsette agenda for styremøter, lede møtene og skrive referat.
 • Rapportere økonomi og øvrig aktivitet på hvert styremøte.
 • Ta selvstendige beslutninger på vegne av klubben i henhold til fullmakter.
 • Bistå styret ved forberedelse til og gjennomføring av årsmøtet.

5c – Forholdet til utvalg og grupper

 • Gruppene og utvalgene er nedsatt av styret og opererer selvstendig og ansvarlig i forhold til sine ansvarsområder og instrukser.
 • Gruppene kan søke daglig leders bistand for gjennomføring av oppgaver, innhenting av informasjon og kommunikasjon med medlemmene.
 • Daglig leder lager forslag til rollebeskrivelse for grupper og utvalgene og framlegger dem for styret.
 • Daglig leder fordeler ansvaret for kioskvaktene på lagene og følger opp dette gjennom sesongen.

6. Ansvar som ikke ligger på daglig leder

 • Daglig leder er ikke ansvarlig for klubbøkonomien utover fullmakter nevnt i punkt 4. Styret har det øverste ansvar for klubbens økonomi.
 • Daglig leder er ikke ansvarlig for innhenting av politiattester i klubben. Dette ansvaret påligger styret i henhold til lovverket
 • Daglig leder er ikke ansvarlig for rekruttering av personer til rollene i utvalg og gruppene. Dette ansvaret påligger styret og kan eventuelt delegeres videre til et utvalg/en komité.
 • Daglig leder er ikke ansvarlig for sportslig aktivitet eller sportslige resultater i klubben.
 • Der det er hensiktsmessig kan daglig leder på forespørsel representere og utføre oppgaver innenfor alle disse ansvarsområdene, for eksempel ved møter på dagtid hvor styre‐/utvalgsmedlemmene har vanskelig for å stille grunnet sine arbeidsforhold.

KRAGERØ IF FOTBALL
ORG.NR. 983366562
STIFTET 1900
POST@KRAGEROFOTBALL.NO
KONTONUMMER: 26550722762

 


 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift